Na Kladně vznikne dalších 67 parkovacích míst

Revitalizace sídliště Sítná je navržena jako komplexní rekonstrukce ulic Ostravská, Ústecká, částečně Plzeňská a Brněnská, včetně úprav zeleně a pěších tras v blízkosti těchto ulic.

Na projednání s veřejností měli lidé ze Sítné možnost vidět, že cílem rekonstrukce je provedení úprav, bez zásadního zásahu do stávajícího systému zeleně, naopak snahou je doplnění novými stromy a obnova vodního prvku na místě původního (konec Ústecké ulice).

Součástí jsou úpravy stávajících pěších cest, částečně jejich nové trasování. Nově bude upraven parkový profil mezi ulicemi Ústecká a Plzeňská, zde je předpoklad umístění vodního prvku do upraveného prostoru.

Součástí návrhu je výsadba více než 50 stromů, z toho 20 v uličním profilu stávajících komunikací. Tyto stromy budou umístěny ve veřejném prostoru, kořenový systém bude kryt perforovanou mříží, návrh předpokládá zálivku stromů jímáním dešťových vod.

Parkování – Úpravou ulic Ostravská a Ústecká (dle dnešních dopravních norem a vyhlášek), by došlo ke snížení počtu parkovacích míst v těchto ulicích ze stávajících 145 míst na cca. 133 míst (zkrácení přechodu, rozhledy v místě přecházení). Vzhledem k tomu město navrhlo úpravu veřejného prostoru ve formě kolmého parkování, nově s kapacitou 180 míst, se zachováním dvousměrného provozu.

Do navržených kolmých stání je doplněna stromová výsadba, zejména v jižních parkovacích pásech. Navržená parkovací místa budou navržena ze zatravňovací dlažby, bude řešeno vsakování tak, aby převážná část dešťových vod zůstávala v dané oblasti.

Součástí úprav bude zpřehlednění dvousměrné části ulice Plzeňská. V místě napojení na ulici Železničářů dochází ke kolizním situacím a nebezpečnému přejíždění vozidel po chodníku. Stávající podélné parkování (často v prostoru křižovatky) bude vymístěno na druhou stranu ulice a dojde k obnovení původního profilu ulice se zachováním dvousměrného provozu.

V druhé etapě je předpoklad úprav ulice Brněnská. Jedná se o rezervy parkování, zejména v blízkosti nákladové rampy objektu 3106 a v jižní části ulice její levé části.

Součástí návrhu bude obnovení průjezdu této komunikace a její zapojení do celkového obslužného systému území.

Více se dozvíte na Facebooku ODS Kladno

Dnes nejčtenější
Účastníci provozu na dálnici D7 si užili 28. července po 22. hodině opravdu nevšední adrenalinový
Graffiti je v posledních dnech oblíbené téma. Zejména v Praze v okolí Karlova mostu si
Magnet fishing se jeví jako nevinná zábava, při které můžete s magnetem nalézt pod vodní