Na Kladně vznikne dalších 67 parkovacích míst

Revitalizace sídliště Sítná je navržena jako komplexní rekonstrukce ulic Ostravská, Ústecká, částečně Plzeňská a Brněnská, včetně úprav zeleně a pěších tras v blízkosti těchto ulic.

Na projednání s veřejností měli lidé ze Sítné možnost vidět, že cílem rekonstrukce je provedení úprav, bez zásadního zásahu do stávajícího systému zeleně, naopak snahou je doplnění novými stromy a obnova vodního prvku na místě původního (konec Ústecké ulice).

Součástí jsou úpravy stávajících pěších cest, částečně jejich nové trasování. Nově bude upraven parkový profil mezi ulicemi Ústecká a Plzeňská, zde je předpoklad umístění vodního prvku do upraveného prostoru.

Součástí návrhu je výsadba více než 50 stromů, z toho 20 v uličním profilu stávajících komunikací. Tyto stromy budou umístěny ve veřejném prostoru, kořenový systém bude kryt perforovanou mříží, návrh předpokládá zálivku stromů jímáním dešťových vod.

Parkování – Úpravou ulic Ostravská a Ústecká (dle dnešních dopravních norem a vyhlášek), by došlo ke snížení počtu parkovacích míst v těchto ulicích ze stávajících 145 míst na cca. 133 míst (zkrácení přechodu, rozhledy v místě přecházení). Vzhledem k tomu město navrhlo úpravu veřejného prostoru ve formě kolmého parkování, nově s kapacitou 180 míst, se zachováním dvousměrného provozu.

Do navržených kolmých stání je doplněna stromová výsadba, zejména v jižních parkovacích pásech. Navržená parkovací místa budou navržena ze zatravňovací dlažby, bude řešeno vsakování tak, aby převážná část dešťových vod zůstávala v dané oblasti.

Součástí úprav bude zpřehlednění dvousměrné části ulice Plzeňská. V místě napojení na ulici Železničářů dochází ke kolizním situacím a nebezpečnému přejíždění vozidel po chodníku. Stávající podélné parkování (často v prostoru křižovatky) bude vymístěno na druhou stranu ulice a dojde k obnovení původního profilu ulice se zachováním dvousměrného provozu.

V druhé etapě je předpoklad úprav ulice Brněnská. Jedná se o rezervy parkování, zejména v blízkosti nákladové rampy objektu 3106 a v jižní části ulice její levé části.

Součástí návrhu bude obnovení průjezdu této komunikace a její zapojení do celkového obslužného systému území.

Více se dozvíte na Facebooku ODS Kladno

Podobné příspěvky